09.06.2021 tarihinde Resmi Gazete’de [1] yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile; Vergi alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair düzenlemelere yer verilmiştir.

Söz konusu Kanun ile;

* Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak borçlar yeniden hesaplanacak,

* Vergi aslına bağlı cezalar (vergi ziyaı) tamamen silinecek,

* Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinecek,

* Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak borçlar yeniden hesaplanacak,

* Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak borçlar yeniden hesaplanacak,

* Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak borçlar yeniden hesaplanacak,

* Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilafları sulh yoluyla sonlandırılacak,

* Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacaklar yapılandırılacak,

* Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatlar yapılmayacak,

* İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi ile ilgili çalışma yapılacak,

* İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması mümkün kılınacaktır.

Yapılandırılan tutarlar, peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenebilecektir. 

* Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılacak,

* Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılacak,

* Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacak,

– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılacak,

* Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim yapılacak,

* Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilecek,

* Uygulanan hacizler, Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak,

* 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçlar yeniden yapılandırılacak,

* 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçlar yeniden yapılandırılacaktır.

Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609.pdf

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için Yavuz Uyanık Avukatlık Ortaklığı ile iletişime geçebilirsiniz.