Son yıllarda internet ve sosyal medya ortamında tanınan, sahip olduğu geniş takipçi kitlesi sayesinde gelir elde eden ve genel olarak “YouTuberlık” olarak adlandırılan yeni bir meslek grubu oluşmuştur. Bu kapsamda, oldukça yeni olan bu meslek grubuna mensup kişilerin, elde ettiği gelirin türü ve vergilendirilmesi noktasında bazı tereddütler boy göstermiş, doktrinde de tartışmalara neden olmuştur.

YouTuberların kazançlarına ilişkin tartışmanın başlangıcı, bu kazancın ticari faaliyet sonucu elde edilen ticari kazanç mı, yoksa serbest meslek faaliyeti sonucunda elde edilen serbest meslek kazancı mı olduğu noktasındadır.

Bu belirsizliğin giderilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı 16.03.2016 tarihli bir Özelgede konu hakkında görüşünü açıklamıştır.[1]  Bu Özelge ile YouTuberların şahsi YouTube hesaplarından gelir elde etmesi halinde elde ettiği kazancın “reklam geliri” olarak değerlendirilmesi ve “Ticari Kazanç” hükümlerine tabi olması gerektiği belirtilmiş, soru işaretleri bu vesile ile ortadan kalkmıştır. Ayrıca bu aşamada belirtmek gerekir ki; YouTubera ait YouTube hesabının sosyal medya ajansı tarafından yönetilmesi halinde, YouTuberın elde edeceği gelirin “Serbest Meslek Kazancı” olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Ayrıca yine bu Özelge ile birlikte, idare tarafından YouTuberlara vergi incelemesi başlatılmış ve cezalı vergi tarhiyatları yapılmıştır. Cezalı tarhiyatlara muhatap olan YouTuberlar, yakın zamanda Google’ın ABD’deki izleyiciler üzerinden elde edilen kazançlarda da stopaj kesintisi yapacağını duyurması ile ilave bir vergi yükü ile karşı karşıya kalmışlardır.

Yapılan duyuruya göre, ABD Milli Gelirler Yasası’nın 3. Bölümü uyarınca Google, ABD’deki izleyiciler üzerinden elde edilen gelirden stopaj kesintisi yapmak ve bu yapılan kesintiyi IRS’e (“ABD Vergi Dairesi”) ödemekle yükümlü kılınmıştır. Bu kapsamda YouTuberlar, vergi bilgilerini doğru bir şekilde 31.05.2021 tarihine kadar AdSense uygulaması vasıtasıyla Google ile paylaşmak, ayrıca gerçek kişi ise “W-8BEN”, tüzel kişi ise “W-8BEN-E” formu göndermek zorundadır. Aksi takdirde, Google tarafından yapılacak stopaj kesintisi oranı farklılık gösterecektir.

Yapılacak stopaj kesintisi ise, geçerli bir form gönderilip gönderilmemesi ve YouTuberın mukim devleti ile ABD arasında bir vergi anlaşması olup olmamasına göre farklılık göstermektedir. Öncelikle, vergi bilgileri paylaşılıp geçerli bir form gönderildiği takdirde Google, yalnızca ABD’deki izleyiciler üzerinden elde edilecek gayri maddi hak adı altındaki gelirin %30’una kadar stopaj kesintisi yapacağını, ancak vergi bilgilerinin paylaşılmadığı ve geçerli bir formun gönderilmediği takdirde ise, dünya genelinde elde edilen kazancın tamamı üzerinden %24’e kadar stopaj kesintisi yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak Türkiye ile ABD arasında bir vergi anlaşması bulunmaktadır. Hâlihazırda var olan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki Protokol 31.12.1997 tarih ve 23217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 97/10434 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girmiştir.[2] Bu anlaşma ile her iki devlet, hem çifte vergilendirmeyi önlemek hem de bazı kazançlar bakımından vergi muafiyeti sağlamayı amaçlamıştır. Bu vergi anlaşması kapsamında Google, Türkiye’de mukim YouTuberların ABD’deki izleyicileri vasıtasıyla gayri maddi hak adı altında elde ettikleri kazançtan %30 oranında değil, anlaşmanın 12. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yalnızca %10 oranında stopaj kesintisi yapacaktır. Yani Google ile vergi bilgileri paylaşılırken hem doğru bilgilerin verilmesi ile form oluşturulması hem de vergi muafiyetinden yararlanmak istendiğinin belirtilmesi önem arz etmektedir.

Yazımızın giriş kısmında da belirttiğimiz üzere, YouTuberlar, hâlihazırda YouTube üzerinden elde ettikleri kazanç üzerinden ülkemizde beyanname verip vergi ödemek zorundadırlar. Türkiye’de mukim tam mükellef gerçek veya tüzel kişi YouTuberın, YouTube üzerinden elde ettiği kazancın tamamı üzerinden Türkiye’de vergilendirmek zorunda olması karşısında, Google’ın ABD kaynaklı gelirlere ilişkin stopaj kesintisi yapacak olmasının çifte vergilendirmeye yol açıp açmayacağı hususu tartışmaları da beraberinde getirecektir.

Tam da bu noktada karşımıza Türkiye ile ABD arasında akdedilen vergi anlaşması çıkmakta olup, anlaşmanın 23. maddesinin 2. fıkrası önem arz etmektedir. Anlaşmanın bu maddesine göre, Google tarafından ABD’de de ödenen stopajın, Türkiye’de tahakkuk eden vergi borcundan mahsup edileceği düzenleme altına alınmıştır. Ancak mahsup edilen meblağ, Türkiye’de tahakkuk edilecek vergi tutarını aşamayacaktır.  Her iki durumu örneklendirmek gerekirse;

İlk olarak, Türkiye’de mukim bir YouTuberın dünya genelindeki izleyicileri vasıtasıyla YouTube’dan 100 TL gelir elde ettiğini ve bunun da 20 TL’sini ABD’deki izleyicileri vasıtasıyla elde ettiğini varsayalım. Google tarafından yapılan duyuruya göre, vergi bilgilerini girip doğru bir şekilde form gönderen ve vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen Türkiye’de mukim YouTuberın 20 TL’lik gelirine %10 stopaj kesintisi yapılacaktır. Yani Google tarafından YouTubera toplam 2 TL eksik ödeme yapılacaktır. YouTuber ise, yapılan bu 2 TL’lik stopaj kesintisini Türkiye’de tahakkuk eden vergi borcundan mahsup ederek Türkiye’de bağlı bulunduğu vergi dairesine ödeme yapabilecektir. Böylece çifte vergilendirmenin önüne geçilecektir.

Bir diğer senaryo olarak, Google tarafından yapılan stopaj kesintisinin 20 TL olduğu ve Türkiye’de tahakkuk eden vergi borcunun 15 TL olduğu varsayımında, yine YouTuber tarafından Türkiye’de beyanname verilecek ancak mahsuplaşma sonucu vergi borcu adı altında ödeme yapılmayacaktır. Ancak mahsuplaşma neticesinde Türkiye’de tahakkuk eden vergi borcunun daha az olması öne sürülerek, YouTuberın vergi dairesinden 5 TL alacağı olduğu anlamını çıkarmamak gerekir.

Son olarak, Google’ın bahse konu stopaj kesintisinin ne zaman yapmaya başlayacağına dair bir netlik bulunmamaktadır. Yine yayınlanan duyuruda, “Haziran 2021 başlarında stopaj kesintisi yapılmaya başlanabilir” şeklinde muğlak bir ifade kullanılmıştır. Ancak ilk etapta YouTuberlara tavsiyemiz, AdSense uygulamasına vergi bilgilerini girerek doğru formu oluşturmaları ve Türkiye ile ABD arasında imzalanan ikili vergi anlaşması uyarınca vergi muafiyetinden yararlanmak istediklerini belirtilerek, Google tarafından yapılacak stopaj kesintisi oranını minimize etmeleridir.

[1] Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 16/03/2016 ve 23474 sayılı Özelgesi

[2] https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/ABD.htm

Daha fazla bilgi ve danışmanlık için Yavuz Uyanık Avukatlık Ortaklığı ile iletişime geçebilirsiniz.